admin

admin

Big Cleaning Day 2022

เทศบาลเมืองราชบุรี จัดกิจกรรม (ฺBig cleaning day) ณ บริเวณเขื่อนรัฐประชาพัฒนา หลังจากน้ำในแม่น้ำแม่กลองลดระดับลง