นโยบายความเป็นส่วนตัวของลูกค้า


บริษัท กาญวริญเอสเตท จำกัด หรือ (บริษัทฯ ) ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า เนื่องจากบริษัทฯ ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าในการให้บริการแก่ท่าน ฉะนั้น ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าจึงได้รับการคุ้มครองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือเรียกว่า (“พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) ฉะนั้น บริษัทฯ ในฐานะเป็นผู้คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจึงมีหน้าที่ตามกฎหมายในการแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงนโยบายความเป็นส่วนตัว ซึ่งอธิบายถึงการเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า รวมทั้งยังมีหน้าที่รับผิดชอบต่อสังคมและสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือต่อสังคม ทั้งนี้ บริษัทขอยืนยันว่าได้ปฏิบัติตามกฎหมายฉบับนี้ เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าอย่างเคร่งครัดแล้ว


ความหมายของข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลแบ่งออกเป็นสองประเภท ได้แก่

ข้อมูลส่วนบุคคล (ทั่วไป)

หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนของบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ได้แก่ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ อีเมล์ หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน เป็นต้น

ข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว (Sensitive Personal Data)

หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล        ได้แก่ เชื้อชาติ ความเชื่อในลัทธิ ศาสนา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ ข้อมูลพันธุกรรมและข้อมูลชีวภาพ (Biometric Data) เป็นต้น

ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวม

ข้อมูลการติดต่อ

(Contact Data)

เช่น ชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่, อีเมล, หมายเลขโทรศัพท์ เป็นต้น

ข้อมูลที่ท่านสนใจ

(Profile Data)

เช่น ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านในการเข้าระบบ ,ประกาศเสนอขายที่ดิน, ข้อมูลความสนใจ ความชอบ, งบประมาณ, เหตุผลในการเลือกซื้อ และข้อมูลความเห็นจากการตอบแบบสอบถามและแบบสำรวจ

ข้อมูลด้านเทคนิคและการใช้งาน

(Technical Data and Usage Data)

เช่น หมายเลข IP Address, ข้อมูลการเข้าสู่ระบบข้อมูลการค้นหา (Website Browsing) จากการใช้ข้อมูล Cookie ID, ประเภทอุปกรณ์การตั้งค่า, แพลตฟอร์ม และเทคโนโลยีอื่นๆ ที่ใช้ในการเข้าถึงเว็บไซต์ของเรา เป็นต้น

ข้อมูลการตลาดและการสื่อสาร

(Marketing and Communication Data)

การตั้งค่าของท่านในการรับข้อมูลการตลาดจากบริษัทและบุคคลที่สาม(Third Party) รวมถึงข้อมูลการติดต่อกับบริษัท เช่น เทปบันทึกกรณีที่ท่านติดต่อเข้ามาทาง call center หรือ ผ่านทางช่องทางแพลตฟอร์ม (social media) อื่นๆ เป็นต้น

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทำสัญญา

(Contract-related Data)

เช่น หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน, ที่อยู่, หมายเลขบัตรเครดิต, วันเดือนปีเกิด, เพศ เป็นต้น

ข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์

(Public Relations Data)

เช่น ภาพถ่าย (ภาพนิ่ง), ภาพเคลื่อนไหว

วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
 • เพื่อทำรายการตามที่ท่านประสงค์ โดยบริษัทจะเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น ชื่อ-นามสกุล อีเมล เบอร์โทรศัพท์ และคำร้องขอหรือความคิดเห็นที่ท่านได้ให้ไว้ เมื่อท่านลงทะเบียนบนหน้าเว็บไซต์ของบริษัท หรือผ่านทางช่องทางอื่นๆ เช่น การกรอกเอกสารแบบสอบถามและแบบสำรวจ กรณีท่านแวะเข้ามาชมโครงการ หรือกรณีท่านติดต่อมายังบริษัทและแจ้งความประสงค์ให้บริษัทติดต่อกลับแก่ท่าน เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการที่ท่านสนใจ หรือเพื่อดำเนินการใดๆ ตามที่ท่านร้องขอ
 • เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการแก่ท่าน
 • เพื่อดำเนินการตามสัญญาที่ท่านเป็นคู่สัญญาในการซื้อขายระหว่างท่านกับบริษัท
 • เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ของบริษัท
 • เพื่อทำการตลาดแบบตรงกับท่านในการเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการอื่นที่ท่านอาจสนใจ (เฉพาะกรณีที่ท่านให้ความยินยอม)
 • เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ เพื่อประโยชน์อื่นใดที่ท่านได้ให้ความยินยอม
เหตุผลในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะทำการประมวลผลข้อมูลของท่านตามที่กฎหมายกำหนด ดังต่อไปนี้

1.เมื่อได้รับความยินยอมจากท่าน (Consent) กล่าวคือ บริษัทจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ที่แจ้งและได้รับความยินยอมจากท่านอย่างชัดแจ้ง

2.เพื่อเป็นการปฏิบัติตามสัญญา (Contract) กล่าวคือ บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เมื่อจำเป็นต่อการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งท่านเป็นคู่สัญญา หรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนเข้าทำสัญญา เช่น การให้บริการแก่ท่าน การปฏิบัติตามกระบวนการภายในของเราเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตามสัญญา

3.เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย (Legal Obligation) กล่าวคือ บริษัทมีการประมวลผลข้อมูลโดยมีเหตุผลเพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายของบริษัท เช่น การป้องกันและตรวจจับความผิดปกติของธุรกรรมที่นำไปสู่กิจกรรมที่ผิดกฎหมาย การรายงานข้อมูลส่วนบุคคลต่อหน่วยงานราชการตามที่กฎหมายกำหนด

4.เพื่อประโยชน์สาธารณะ (Public Interest) กล่าวคือ บริษัทอาจมีความจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานของรัฐให้ดำเนินการ

5.เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interest) กล่าวคือ บริษัทมีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย เช่น เพื่อการบริหารจัดการภายใน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลในกลุ่มธุรกิจเดียวกันเพื่อยกระดับมาตรฐานในการทำงานของบริษัท ซึ่งการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจะเป็นไปตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทรวมถึงประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ ,เพื่อป้องกัน รับมือ ลดความเสี่ยง ที่อาจเกิดการกระทำผิดกฎหมาย รวมถึงการบันทึกภาพในพื้นที่บริเวณโครงการหรือพื้นที่อื่นๆ เพื่อการรักษาความปลอดภัยของผู้อยู่อาศัยภายในบริเวณดังกล่าว และเพื่อรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า เช่น การจัดการข้อร้องเรียน การเสนอสิทธิประโยชน์โดยไม่มีวัตถุประสงค์ทางการตลาด

กิจกรรมทางการตลาดและการส่งเสริมการตลาด
 • บริษัทอาจนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้ในการทำการตลาดแบบตรง (Direct Marketing) กับท่าน โดยบริษัทจะดำเนินการได้เฉพาะกรณีที่ท่านให้ความยินยอม (Consent) โดยชัดแจ้งกับบริษัท และบริษัทได้มีการแจ้งถึงวัตถุประสงค์ของการใช้ข้อมูลท่านเพื่อการทำการตลาดแบบตรง (Direct Marketing) กับท่านแล้ว ทั้งนี้ ท่านสามารถยกเลิกการให้ความยินยอมและปฏิเสธการรับข่าวสารจากบริษัทในเรื่องการทำการตลาดแบบตรง (Direct Marketing) ได้ตลอดเวลาโดยผ่านระบบการยกเลิกการรับข้อมูลของบริษัทที่ [email protected] ในกรณีที่ท่านเลือกปฏิเสธที่จะไม่รับข่าวสารทางการตลาด การยกเลิกและ/หรือปฏิเสธนี้ จะไม่มีผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการแก่ท่านหรือธุรกรรมใดๆ ที่ท่านมีอยู่กับบริษัท
 • ในการทำการตลาดแบบตรงกับท่าน (Direct Marketing) บริษัทใช้ข้อมูลของท่านในการวิเคราะห์พฤติกรรมการเลือกผลิตภัณฑ์และ/หรือโครงการที่มีอยู่ เพื่อนำเสนอบริการและผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการของท่านให้มากที่สุด
 • ในกรณีการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายของบริษัท เช่น กิจกรรมการเล่นเกม หรือกิจกรรมในช่องทาง Social Network ต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการของบริษัทให้บุคคลทั่วไปทราบ บริษัทขอยืนยันว่าจะไม่นำข้อมูลของท่านไปประมวลผลเพื่อทำการตลาดแบบตรง (Direct Marketing) ยกเว้นท่านจะให้ความยินยอมโดยชัดแจ้ง (Consent) เพื่อให้บริษัทสามารถนำข้อมูลส่วนบุคคลไปทำการตลาดแบบตรงได้ (Direct Marketing) โดยบริษัทจะแจ้งท่านเพื่อให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ของการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อการทำการตลาดแบบตรง และท่านสามารถยกเลิกการให้ความยินยอมและ/หรือปฏิเสธการรับข่าวสารจากบริษัทในเรื่องการทำการตลาดแบบตรงได้ตลอดเวลาโดยผ่านระบบการยกเลิกการรับข้อมูลของบริษัทที่ [email protected] ในกรณีที่ท่านเลือกปฏิเสธที่จะไม่รับข่าวสารทางการตลาด การยกเลิกและ/หรือปฏิเสธนี้ จะไม่มีผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการแก่ท่านหรือธุรกรรมใดๆ ที่ท่านมีอยู่กับบริษัท
นโยบายเรื่องคุกกี้ (Cookies)

เว็บไซต์ของบริษัททำการจัดเก็บคุกกี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงเว็บไซต์ที่ให้บริการ และสร้างข้อมูลโปรไฟล์เกี่ยวกับการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราโดยไม่มีการเข้าถึงฮาร์ดไดรฟ์ของท่าน ท่านสามารถจัดการฟังก์ชั่นคุกกี้ในหน้าการตั้งค่าของ บราว์เซอร์ได้ เช่น การเลือกปิดคุ้กกี้บางประเภทตามที่ท่านต้องการ หากท่านต้องการทราบวิธีการจัดการฟังก์ชั่นคุกกี้ โปรดไปยังเมนูช่วยเหลือในบราว์เซอร์ของท่าน โดยการปิดฟังก์ชั่นคุกกี้อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถของท่านในการทำธุรกรรม การใช้ฟังก์ชั่น และการเข้าถึงเนื้อหาบางอย่างบนเว็บไซต์ของเรา

แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

1.บริษัทได้ข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

 • ท่านลงทะเบียนโดยสร้างบัญชีบนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน
 • ท่านติดต่อกับบริษัทเพื่อขอรับข้อมูลผลิตภัณฑ์ บริการ แล/หรือโครงการที่ท่านอาจสนใจ
 • ท่านนัดหมายเพื่อเข้าชมผลิตภัณฑ์ บริการ และ/หรือโครงการที่ท่านอาจสนใจของบริษัท
 • ท่านให้ข้อมูลกับบริษัท กรณีท่านเข้าเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ บริการ และ/หรือ ของบริษัท
 • ท่านเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายของบริษัท ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือแพลตฟอร์มออนไลน์ (Social Network) รวมทั้งช่องทางปกติ


2.ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทได้รับมาจากบุคคลภายนอก (Third Party) ที่ดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคำสั่งหรือในนามของบริษัท ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะไม่ ถูกนำไปใช้นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่บริษัท ได้กำหนดหรือสั่งไว้ และบริษัทได้กำหนดให้บุคคลภายนอกต้องรักษาความลับและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามมาตรฐานของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทย

3.ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้มาจากคุกกี้ (cookies) เมื่อท่านเข้าเยียมชมเว็บไซต์ของบริษัท ข้อมูลเหล่านี้ช่วยให้บริษัท สามารถจัดหาการบริการที่ดีขึ้น เร็วขึ้น ปลอดภัยขึ้น และเพื่อความเป็นส่วนตัวของท่าน เมื่อท่านใช้บริการ และ/หรือเข้าสู่แพลตฟอร์ม

การเปิดเผยหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทจัดเก็บไว้จะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับ แต่บริษัทสามารถส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลต่างๆ ดังต่อไปนี้ (ทั้งภายในและ/หรือภายนอกประเทศ)

1.บริษัท กาญวริญเอสเตท จำกัด และบริษัทในเครือทั้งหมดหรือบางส่วนของกลุ่มบริษัทกาญวริญเอสเตท

2.ตัวแทน ผู้รับเหมาหรือผู้ให้บริการภายนอกที่บริษัททำงานร่วมกัน เพื่อให้บริการแก่ท่าน รวมทั้งการป้องกันการฉ้อโกง การเก็บรวบรวมบิล การป้อนข้อมูล การบริหารจัดการฐานข้อมูล การส่งเสริมการขาย

การทำการ ตลาด การบริการลูกค้า บริการเทคโนโลยี การแจ้งเตือนเมื่อมีผลิตภัณฑ์หรือการบริการต่างๆ และบริการขยายเวลาการชำระเงิน

3.องค์กรที่บริษัทยังคงแนะนำและบอกต่อธุรกิจหรือทำข้อตกลงทางการค้าอื่นๆ ต่อไป รวมทั้งกลุ่มบุคคลภายนอกและองค์กรที่เป็นของกลุ่มบริษัทกาญวริญเอสเตท

4.องค์กรสินเชื่อและตัวแทนการเรียกเก็บเงิน ธนาคาร สถาบันทางการเงินที่เป็นกลุ่มบุคคลภายนอก

5.ที่ปรึกษามืออาชีพ องค์กรบังคับใช้กฎหมาย ผู้รับประกัน รัฐบาลและเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจควบคุม หรือองค์กรอื่นใดที่บริษัทอยู่ภายใต้ข้อผูกมัดให้ทำการเปิดเผยข้อมูลภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย กฎระเบียบหรือ

ข้อตกลงเชิงพาณิชย์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมทั้งการทำข้อตกลงกับบริษัทบัตรหรือเครือข่ายการชำระเงิน

การเก็บรักษาและระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทอาจจัดให้มีระบบและมาตรการเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยที่มีมาตรฐาน เพื่อให้ระบบงานสารสนเทศของบริษัทและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีความมั่นคงและปลอดภัย โดยมีรายละเอียดมาตรการดังต่อไปนี้

 • จำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่อาจจะเข้าถึงได้โดยพนักงาน ตัวแทน คู่ค้า หรือบุคคลภายนอก การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอกจะสามารถทำได้ตามเท่าที่กำหนดไว้หรือตามคำสั่ง ซึ่งบุคคลภายนอกจะต้องมีหน้าที่ในการรักษาความลับและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 • จัดให้มีวิธีการทางเทคโนโลยีเพื่อป้องกันไม่ให้มีการเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้รับอนุญาต
 • จัดการทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อความปลอดภัย กรณีข้อมูลดังกล่าวไม่มีความจำเป็นต่อวัตถุประสงค์ในการเก็บข้อมูลและใช้ในทางธุรกิจอีกต่อไป
 • มีกระบวนการจัดการกับกรณีละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล หรือกรณีที่ต้องสงสัยและต้องแจ้งเหตุการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลแก่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด

ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

 • บริษัทอาจจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ในระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ในการให้บริการของบริษัท และเพื่อให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดโดยมาตรฐานทางบัญชี มาตรฐานทางกฎหมาย และกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ในการกำหนดระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูล บริษัทจะพิจารณาถึงจำนวน ลักษณะการใช้งาน วัตถุประสงค์ในการให้บริการ ความอ่อนไหวของข้อมูลส่วนบุคคล และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลโดยมิชอบ และระยะเวลาที่กำหนดโดยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้มาจากคุกกี้ (Cookies) ในการเก็บข้อมูลเมื่อท่านเข้าใช้เว็บไซต์ BCC  จะเก็บไว้ไม่เกิน 13 เดือน หรือตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด
สิทธิของเจ้าของข้อมูล

ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิในการดำเนินการตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาตให้กระทำได้ ดังต่อไปนี้

1.ท่านมีสิทธิเพิกถอนความยินยอม (Right to withdraw Consent) ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลท่านได้ให้ความยินยอมกับบริษัทได้ ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่กับบริษัท

2.ท่านมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (Right of Access) และขอให้บริษัททำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้แก่ท่าน รวมถึงขอให้บริษัทเปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมต่อบริษัทได้

3.ท่านมีสิทธิให้บริษัทแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง หรือเพิ่มเติมข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ (Right to Rectification)

4.ท่านมีสิทธิในการขอให้บริษัททำการลบข้อมูลของท่านด้วยเหตุบางประการได้ (Right to Erasure)

5.ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทระงับใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุผลบางประการได้ (Right to Restriction of Processing)

6.ท่านมีสิทธิในการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้กับบริษัทไปยังผู้ควบคุมข้อมูลรายอื่นหรือตัวท่านเองด้วยเหตุผลบางประการได้ (Right to Data Portability)

7.ท่านมีสิทธิคัดค้านการประมวลผลข้อมูลของท่านด้วยเหตุผลบางประการได้ (Right to Object)

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์เดิม

บริษัทมีสิทธิในการจัดเก็บ รวบรวม และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บ รวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลมีผลใช้บังคับต่อไปตามวัตถุประสงค์เดิม หากท่านไม่ประสงค์ที่จะให้บริษัทจัดเก็บรวมรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวต่อไป ท่านสามารถแจ้งบริษัท เพื่อขอถอนความยินยอมของท่านเมื่อใดก็ได้

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์เดิม

รายละเอียดผู้ควบคุมข้อมูล (Data Controller)

ชื่อ: บริษัท กาญวริญ เอสเตท จำกัด

สถานที่ติดต่อ: 104/3 ถนนเลียบคลองสอง แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

ช่องทางการติดต่อ: โทรศัพท์ : 02-914-2627-8

E-mail: [email protected]